O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជដំណើរសេ្តចយាង សួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្ត ស្រុក បារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ(ត)
2014-01-13
ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងជាទីគោរពសក្ការ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឬទ័យសេ្តចយាងបន្តព្រះរាជកិច្ច យាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខ និង ប្រោសព្រះរាជទានព្រះអំណោយដល់ប្រជារាស្រ្តទីទ័លក្រ នៅកន្លែងប្រមូលផ្តុំ តំណាងគ្រួសារចំនួន ៤៤៥នាក់ មក ពីភូមិ ទាំងបីរបស់ឃុំ ជ្រលង ស្រុក បារាយណ៍ ខេត្ត កំពង់ធំ។
Visitor: 5878706
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.