O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជសារ » ធ្នូ - 2020
ព្រះរាជសារផ្ញើថ្វាយ ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ី The YANG DI-PERTUAN AGONG XVI, AL-SULTAN ABDULLAH RI’AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH IBNI ALMARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH.
Visitor: 12478342
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.