O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជសារ » ធ្នូ - 2019
ព្រះរាជសារផ្ញើជូនឯកឧត្តម ANTÓNIO GUTERRES អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ។
Visitor: 12797055
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.