O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជសារ » កញ្ញា - 2017
ព្រះរាជសារផ្ញើជូន ឯកឧត្តម KIM JONG UN ប្រធាននៃគណបក្សពលកម្មកូរ៉េ ប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េ
Visitor: 5848310
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.