O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជសារ » ធ្នូ - 2014
ព្រះរាជសារផ្ញើជូន ឯកឧត្តម Mohamed Ould Abdel Aziz ប្រធានាធិបតីនៃ សាធារណរដ្ឋ អ៊ីស្លាម ម៉ូរីតានី
Visitor: 12448268
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.