O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជសារ » សីហា - 2014
ព្រះរាជសារផ្ញើថ្វាយព្រះចៅ Almutasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu’Adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah the Yang di-Pertuan Agon ទី១៤នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
Visitor: 12431634
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.